Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Reklamačný formulár na stiahnutie

 

 1. Na zodpovednosť za vady produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný produkt pri jeho prevzatí objednávateľom. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady produktov spôsobené objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním produktu objednávateľom).

 

 1. Ak nejde o produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý produkt, zodpovedá prevádzkovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý produkt, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia produktu objednávateľom.

 

 1. Ak ide o produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 3. tohoto RP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

 

 1. Ak má produkt vadu, ktorú možno odstrániť, objednávateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 6. tohoto RP, odstrániť. objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak má produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má objednávateľ právo na výmenu produktu alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva má objednávateľ v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady produktu, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny produktu alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

 1. Ak produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s objednávateľom dojednaná nižšia cena produktu) alebo použitý produkt má vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, objednávateľ má namiesto práva na výmenu produktu právo na primeranú zľavu.

 

 1. Reklamácia produktov sa uplatňuje u prevádzkovateľa. Reklamáciu produktov možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) prevádzkovateľovi na adresu Prospekta spol. s r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa prospekta@prospekta.sk, a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) prevádzkovateľovi alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení prevádzkovateľovi, vždy však ešte v rámci záručnej doby, je objednávateľ povinný prevádzkovateľovi na adresu Prospekta spol. s r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava doručiť aj reklamáciou reklamované produkty. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola prevádzkovateľovi doručená reklamácia. Tu je k dispozícii vzor reklamačného formulára, ktorý objednávateľ môže použiť na uplatnenie reklamácie.

 

 1. V rámci reklamácie (reklamačného formulára) je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu produktu a objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava produktu, výmena produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny produktu, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny produktu).

 

 1. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného produktu na adresu uvedenú objednávateľom v rámci reklamácie, výmenou produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu uvedenú objednávateľom v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) kúpnej ceny produktu na účet uvedený objednávateľom v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny produktu na účet uvedený objednávateľom v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného produktu) na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v rámci reklamácie, ak objednávateľ v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle prevádzkovateľa, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného produktu na adresu uvedenú objednávateľom v rámci reklamácie. Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu uvedenú objednávateľom v rámci reklamácie (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným produktom) a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v rámci reklamácie, ak na základe vybavenia reklamácie nie je objednávateľovi na ním v rámci reklamácie uvedenú adresu zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z kúpnej ceny).

 

 1. V prípade oprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie nedošlo k jej zamietnutiu) má objednávateľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u prevádzkovateľa, písomne - listom odoslaným na adresu Prospekta spol. s r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu prevádzkovateľa prospekta@prospekta.sk, a to najneskôr do jedného mesiaca od vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie objednávateľovi, inak toto právo zanikne. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie, bude objednávateľovi poskytnutá spôsobom určeným dohodou objednávateľa a prevádzkovateľa (napr. vyplatením príslušnej čiastky na účet určený objednávateľom, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup produktov prostredníctvom eshopu atď.). V prípade neoprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie došlo k jej zamietnutiu) znáša náklady, ktoré v súvislosti s uplatnením danej reklamácie vznikli objednávateľovi, v plnom rozsahu sám objednávateľ.

 

 1. Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie objednávateľovi, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového produktu objednávateľom. Ak dôjde k výmene súčasti produktu, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť produktu záručná doba znova od prevzatia novej súčasti produktu objednávateľom.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní produktov objednávateľovi; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 24 mesačnej záručnej dobe.

 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá najmä za vady, o ktorých objednávateľ pred uzavretím kúpnej zmluvy vedel, ktoré má dodaný produkt pri jeho prevzatí objednávateľom. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

 

V Bratislave, dňa 1.1. 2016, posledná aktualizácia 14. 6. 2016

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: naturlekaren.sk www.naturlekaren.sk